Photos by Antonio Rossa

Art direction by Ricardo Saugo

Thanks to Célula Showcase